KLASA: UP/I- 460-02/10-01/786
URBROJ: 513-07-21-07/10-2
Zagreb, 26. listopad 2010.
“MINIVAL 04 – glasaj i osvoji“

 

Na temelju Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj: NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, broj: NN 8/10), Hrvatski Telekom d. d., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuju sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE 'MINIVAL 04 – glasaj i osvoji'

Članak 1.
Ovim Pravilima uređuje se način provođenja nagradne igre koju organizira Hrvatski telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, pod nazivom 'MINIVAL 04 - glasaj i osvoji' (u daljnjem tekstu: Igra).

Članak 2.
Svrha organiziranja Igre jest ostvarivanje promidžbenih učinaka za usluge u mobilnoj mreži Priređivača.

Članak 3.
Ovim Pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 4.
Nagradna igra traje od 01.11.2010. godine do 01.12.2010. godine, a može se prekinuti isključivo zbog više sile.

Pravo sudjelovanja u Igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena Pravila Igre te zadovoljavaju uvjete definirane ovim člankom i člankom 6. ovih Pravila.

Članak 5.
Priređivač će korisnike obavijestiti o nagradnoj igri putem objave ovih Pravila na internetskim stranicama www.minival.com i www.t-mobile.hr.

Članak 6.
U Igri mogu sudjelovati svi registrirani Simpa korisnici i T-Mobile pretplatnici koji prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu: Sudionici).

U periodu od 01.11.2010. godine do 01.12.2010. godine u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Splitu, Koprivnici i Vinkovcima održavat će se niz koncerata mladih, neafirmiranih bendova pod nazivom Minival 04, ukupno će se održati 12 koncerata na kojima će nastupiti ukupno 36 bendova. Svakom bendu će se dodijeliti četveroznamenkasti broj – kôd. Sudionici će slanjem SMS poruke na pridruženi kôd svakom bendu moći glasovati i samim glasovanjem ulaze u bubanj za izvlačenje nagrada. Sudionici će imati mogućnost glasovati od 01.11. do 01.12.2010. godine.

Za glasovanje iz prethodnog stavka, a time i za sudjelovanje u Igri, Sudionik mora poslati SMS poruku sa svojim Imenom i Prezimenom na broj pridružen bendu, numeracija koja će se koristiti je u rasponu od 3301 do 3336. Za sudjelovanje u nagradnom izvlačenju za osvajanje nagrade Sudionik mora poslati barem jednu poruku. Cijena poslane SMS poruke naplaćuje se prema redovnoj cijeni SMS poruke u tarifnom modelu, odnosno paketu koji Sudionik koristi definiranoj u cjeniku Priređivača, http://www.t-mobile.hr/pravne.asp.

Svaki Sudionik može poslati neograničen broj SMS poruka na kôd benda za koji želi glasati, a svaka valjano poslana poruka predstavlja zasebnu prijavu u Igru.

Sve poslane, a zaprimljene SMS poruke ulaze u jedinstvenu bazu podataka iz koje će se izvući dobitnici nagrada.

Članak 7.
Igra ima sljedeći nagradni fond:

Prva do peta nagrada: MINIVAL promo paket
- vrijednost jednog promo paketa je 300,00 kn, a podijelit će se pet promo paketa te je ukupna vrijednost nagrada 1.500,00 kn.

Šesta do deseta nagrada: Simpa bon u vrijednosti od 100 kn
- vrijednost jednog Simpa bona je 100,00 kn, a podijelit će se pet Simpa bonova te je ukupna vrijednost nagrada 500,00 kn.

Jedanaesta do dvadeseta nagrada: Simpa bon u vrijednosti od 50 kn
- vrijednost jednog Simpa bona je 50,00 kn, a podijelit će se deset Simpa bonova te je ukupna vrijednost nagrada 500,00 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda Igre iznosi 2.500,00 kuna (slovima: dvijetisućepetstotina kuna).

 

Članak 8.
Nagradna izvlačenja održat će se 06.12.2010. godine u prostorijama Priređivača, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb.

Nagradno izvlačenje vršit će se slučajnim odabirom iz baze u kojoj će se nalaziti brojevi s kojih su pristigle SMS poruke.

Dobitnici su Sudionici čiji brojevi telefona budu izvučeni iz baze i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  1. da je Sudionik registrirani Simpa korisnik ili T-Mobile pretplatnik;
  2. da je poslao jednu SMS poruku sukladno članku 6..

U slučaju da izvučeni Sudionik ne ispunjava tražene uvjete za dobitak, izvlačenje za konkretnu nagradu se nastavlja sve dok ne bude izvučen Sudionik koji ispunjava tražene uvjete.

Izvlačenju će biti nazočna komisija od tri člana sastavljena od djelatnika Priređivača, koji će sastaviti zapisnik o provedenom izvlačenju:
1. Norman Mueller;
2. Vera Smolar;
3. Monika Šantić.

 

U slučaju da se u Igru uključi manje Sudionika od broja predviđenih nagrada, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u pojedinom krugu i ispunilo tražene uvjete za nagradu, a u odnosu na nepodijeljene nagrade Priređivač će postupiti sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.
Ako se u Igru ne uključi niti jedan Sudionik, Priređivač će Igru prekinuti.

 

Članak 9.
Djelatnici Priređivača, djelatnici HT-Hrvatskog Telekoma d.d. te članovi njihovih užih obitelji ne mogu sudjelovati u Igri niti osvojiti nagradu.

Članak 8.
Svaki dobitnik nagrade će pisanim putem biti obaviješteni o dobitku, mjestu, vremenu i načinu podizanja nagrade.

Dobivena nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 10.
Sudjelovanjem u Igri Sudionici pristaju - u slučaju dobitka nagrade – sudjelovati u promotivnim aktivnostima Priređivača u svezi Igre.

Članak 11.
Priređivač će u korist Hrvatskog crvenog križa uplatiti 5% ukupne vrijednosti fonda Igre.

Članak 12.
Priređivač snosi sve troškove povezane s priređivanjem Igre.

Članak 13.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 14.
Za eventualne sporove Priređivača i Sudionika Igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15.
Pravila će biti objavljena na službenoj web stranici Priređivača, te na web stranici www.minival.com, a primjenjuju se od dana objave na službenoj web stranici Priređivača, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija RH.